000 05450nam a2200385 a 4500
001 592902
005 20210304150554.0
007 t
008 120309s2011 0 tha
020 _a9789744665843
035 _a(OCoLC)806006699
050 _aHN700.55.ก8
_bม57 2554
245 0 0 _aมอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง" :
_bรวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
_cบรรณาธิการ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, พรทิพย์ เนติภารัตนกุล.
246 1 4 _aมองคนสะท้อนโครงสร้าง
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2554 [2011]
300 _a291 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 55
505 0 _aสถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจำที่แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจำ / อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ -- การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก /ภัทราวดี ดีสมโชค -- 80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหรี่ยง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" / เรวดี อุลิต -- จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่-- : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนาที่ปากพนัง / กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล -- ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร / มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ -- กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ / อรดี อินทร์คง -- การเมืองของการนำเสนอภาพ "ความเป็นล้านนา" ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย / กษมาพร แสงสุระธรรม -- การประกอบสร้างความเชื่อเรื่อง "เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่" กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น / ศุภวดี มนต์เนรมิตร -- พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน / อมต จันทรังษี -- ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย / นวพรรณ สามไพบูลย์.
651 4 _aไทย
_xภาวะสังคม.
_919701
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_939633
651 4 _aบ้านโคกเขา (บุรีรัมย์)
_9573379
651 4 _aดงละคร (นครนายก)
_9573068
651 4 _aบ้องตี้ (กาญจนบุรี)
_9573337
650 4 _aชาวนา
_zไทย
_zนครศรีธรรมราช
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_9461832
650 4 _aผู้สูงอายุ
_xความสัมพันธ์ทางครอบครัว
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_9169172
650 4 _aสวน
_xแง่สังคม.
_9574246
650 4 _aพิษสุราเรื้อรัง
_xแง่สังคม
_zไทย.
_9604247
700 0 _aชนิดา ชิตบัณฑิตย์,
_d2520-
_9358831
700 0 _aพรทิพย์ เนติภารัตนกุล,
_d2522-
_9520272
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.
942 _cGB
_029
_2lcc
997 _aTW, K
_dYU
999 _c592902
_d592902