000 06372nam a2200337 a 4500
001 593275
005 20200602172956.0
007 t
008 120316s2011 0 tha
035 _a(OCoLC)881111654
050 _aKPT74
_b.ร367 2554
245 0 0 _aรพี' 54 /
_cคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
_c2554 [2011]
300 _a209 หน้า.
449 _a000005 หนังสือใหม่ ส.ค. 55
505 0 _aดุจตะวันอันไม่หยุดยั้งหน้าที่ / วิษณุ เครืองาม -- ความสับสนระหว่างการรับช่วงสิทธิกับการใช้สิทธิไล่เบี้ย / จรัญ ภักดีธนากุล -- การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา : กรณีตั้งแต่เด็กเกิด / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- สังคมไทยไปไม่ถึงนิติรัฐ? / โภคิน พลกุล -- การลงลายมือชื่อในตราสารตั๋วเงิน / เดชา ศิริเจริญ -- การผิดนัดชำระหนี้ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ / ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร -- นโยบายในการปกครองประเทศ / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร -- รัฐกับข้อเรียกร้องในการปกครองตนเองหรือความเป็นเอกราช / พูนศักดิ์ ไวสำรวจ -- การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- "สิทธิมนุษยชน" เทศ-ไทย-ทัศน์ / นพนิธิ สุริยะ -- โรงงานสีเขียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม / วิฑูรย์ สิมะโชคดี -- การหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์ -- การอายัดทรัพย์สิน / ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ -- ความพอเหมาะพอดีในหน้าที่ผู้พิพากษา / สุรัช รัตนอุดม -- มาตรการในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญาโดยศิลปะบำบัด (Art therapy) / ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร --การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ความเสียหายต่ออาคารอันเกิดจากภัยสึนามิ / สุเมธ จานประดับ -- การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา / ภูมิ มูลศิลป์ -- ปฏิรูปประเทศไทยด้วยแนวคิดประชานิติศาสตร์ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา / อำนาจ เนตยสุภา, รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ -- ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (Unfair dismissal) / เสถียรภาพ นาหลวง -- ข้อสังเกตบางประการในการปรับบทความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา / นครินทร์ ปกรณ์วณิชชา -- ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ / พักตร์สุภางค์ เหลืองธีรกุล -- กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs) / เกียรติพร อำไพ -- วาระสุดท้ายชีวิต vs ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต living will / นิติ เนื่องจำนงค์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / เอก วงศ์อนันต์.
650 4 _aกฎหมาย
_zไทย.
650 4 _aการรับช่วงสิทธิ
_zไทย.
_9649535
650 4 _aกฎหมายครอบครัว
_zไทย.
650 4 _aสิทธิมนุษยชน.
650 4 _aสิทธิเลือกตั้ง
_zไทย.
_9309214
650 4 _aกฎหมายเลือกตั้ง.
_9238973
650 4 _aการริบทรัพย์
_zไทย.
_940142
650 4 _aคำพิพากษาศาล
_zไทย.
_936715
650 4 _aกฎหมายแรงงาน
_zไทย.
650 4 _aกฎหมายพาณิชย์
_zไทย.
_935705
710 2 _aมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
_bคณะนิติศาสตร์.
_954884
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aTW
_dKD
_jWU
999 _c593275
_d593275