000 05267nam a2200325 a 4500
999 _c594050
_d594050
001 594050
005 20201008204049.0
007 t
008 120404s2011 1 tha
020 _a9789741957064
035 _a(OCoLC)813549792
050 _aJQ1745
_b.ก925562 2554 ล. 2
111 2 _aการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
_n(ครั้งที่ 11 :
_d2553 :
_cมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
_9659777
245 1 1 _a"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ :
_bรวมบทความวิชาการและงานวิจัย.
_nเล่ม 2 /
_c[จัดโดย] คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
246 1 7 _aการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553)
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aมหาสารคาม :
_bวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
_c2554 [2011]
300 _aหน้า 1249-2657 :
_bภาพประกอบ.
449 _a000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 55
500 _a25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
505 0 _aเวทีวิชาการ. บริหารรัฐกิจ. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- การบริหารจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- การปรับตัวขององค์กรภาครัฐและเอกชน -- นโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐ -- พฤติกรรมองค์การ -- วัฒนธรรมทางการเมือง/การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ -- เวทีวิชาการบัณฑิต. การเมืองการปกครอง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การเมืองภาคประชาชน -- การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง -- การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย/การเมืองท้องถิ่น -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- จริยธรรมการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- บริหารรัฐกิจ. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ -- การบริหารการจัดการพื้นที่และการวางผังเมือง -- นโยบายสาธารณะ/การจัดการภาครัฐแนวใหม่/การจัดการหลักสูตร.
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย
_xการประชุม.
_957505
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_xการประชุม.
_928992
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_xการประชุม.
_992886
710 2 _aคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.
_928993
710 2 _aมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
_bวิทยาลัยการเมืองการปกครอง.
_9617931
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aTW
_dYU
_gV
_jWU
_iKS