000 09999nam a2200277 a 4500
001 596147
005 20220306180634.0
007 t
008 120702s2012 0 tha
020 _a9786162690129
035 _a(OCoLC)881113335
050 _aK5401
_b.ค33 2555
100 0 _aคณิต ณ นคร,
_d2480-
_995710
245 1 0 _aกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /
_cคณิต ณ นคร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2555 [2012]
300 _a816 หน้า.
449 _a000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 55
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
500 _aมีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.
505 0 _aภาค 1. ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1. ความหมายและภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 2. ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการตีความ -- บทที่ 3. ระบบการดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 2. องค์กรและครื่องมือในคดีอาญา -- ลักษณะ1 ประธานในคดี -- บทที่ 4. ศาล -- บทที่ 5. พนักงานอัยการ -- บทที่ 6. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ -- บทที่ 7. ผู้กล่าวหา -- บทที่ 8. ผู้ถูกกล่าวหา -- บทที่ 9. ทนายความ -- ลักษณะ 2 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดีและข้อหา -- บทที่ 10. กระบวนพิจารณา -- บทที่ 11. เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี -- บทที่ 12. ข้อหา -- ลักษณะ 3 พยานหลักฐานและมาตรการบังคับ -- ส่วนที่ 1. พยานหลักฐาน -- บทที่ 13. หลักเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับพยานหลักฐาน -- บทที่ 14. ผู้ถูกกล่าวหากับกฎหมายลักษณะพยาน -- บทที่ 15. พยานบุคคล -- บทที่ 16. ผู้เชี่ยวชาญ -- บทที่ 17. พยานเอกสารและพยานวัตถุ -- บทที่ 18. จิตวิทยาคำให้การพยานบุคคล -- ส่วนที่ 2. มาตรการบังคับและการควบคุมการใช้มาตรการบังคับ -- บทที่ 19. ว่าด้วยมาตรการบังคับทั่วไป -- บทที่ 20. หมายเรียกและการเรียก -- บทที่ 21. หมายอาญา -- บทที่ 22. หมายจับ -- บทที่ 23. หมายค้น -- บทที่ 24. หมายขัง -- บทที่ 25. หมายปล่อย -- บทที่ 26. หมายจำคุก -- บทที่ 27. หมายกักขัง -- บทที่ 28. การจับ -- บทที่ 29. การควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 30. การค้น -- บทที่ 31. การปล่อยชั่วคราว -- บทที่ 32. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบ -- บทที่ 33. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- ภาค 3. หลักและกระบวนการดำเนินคดี -- ลักษณะ 1 หลักในการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 34. บทนำว่าด้วยหลักการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 35. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน -- บทที่ 36. หลักในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ขั้นตอนในการสั่งคดี และเกณฑ์การใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้อง -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 37. โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 38. การดำเนินคดีชั้นสอบสวน -- บทที่ 39. การดำเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ -- บทที่ 40. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของอัยการสูงสุด -- บทที่ 41. การเลิกคดีอาญา -- บทที่ 42. การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย -- ภาค 4. การฟ้องและการดำเนินคดี -- ลักษณะ1 การฟ้องคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปและการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- บทที่ 43. การฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- บทที่ 44. อำนาจศาล -- บทที่ 45. การดำเนินคดีชั้นการประท้วงฟ้อง -- บทที่ 46. การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น -- บทที่ 47. คำสั่งศาล -- บทที่ 48. คำพิพากษาและเหตุผลในการตัดสิน -- บทที่ 49. การทำและการอ่านคำพิพากษา -- บทที่ 50. สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย -- บทที่ 51. การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- บทที่ 52. การดำเนินคดีอาญาศาลแขวง -- บทที่ 53. การดำเนินคดีคดีอาญาเด็กและเยาวชน -- ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- บทที่ 54. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 55. อุทธรณ์ -- บทที่ 56. ฎีกา -- บทที่ 57. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ -- บทที่ 58. การบังคับคดีอาญา -- บทที่ 59. ค่าธรรมเนียม -- บทที่ 60. การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและการลดโทษ -- ภาค 5. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- บทที่ 61. บททั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- บทที่ 62. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นก่อนฟ้อง -- บทที่ 63. ผู้มีอำนาจฟ้อง องค์คณะผู้พิพากษาและการควบคุมตัวระหว่างคดี -- บทที่ 64. หลักประกันในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหา การพิจารณาพิพากษาคดีและการบังคับคดี -- บทที่ 65. การดำเนินคดีอาญากับกรรมการ ป.ป.ช.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา.
_9181667
942 _cACOM
_0124
_2lcc
997 _aTW
_dVB
_jWT
999 _c596147
_d596147