000 12592nam a2200289 a 4500
999 _c600557
_d600557
001 600557
005 20211215191110.0
007 t
008 120907s2012 th 000 0 tha d
020 _a9786162690839
020 _a9786162960563
035 _a(OCoLC)881116182
050 _aKPT1045
_b.น335 2555
100 0 _aนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
_9659423
245 1 0 _aหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด /
_cนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2555 [2012]
300 _a453 หน้า.
449 _a000003 หนังสือใหม่ ต.ค. 55
505 0 _aบทนำ -- 1 ข้อพิจารณาในทางรูปแบบ -- 2 ข้อพิจารณาในทางเนื้อหา -- บททั่วไป : ห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 1 รูปแบบทั่วไปของการประกอบกิจการค้า -- 2 การเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 2.1 เสรีภาพของผู้ลงทุนในการเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 2.2 ข้อจำกัดในการเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้า -- 3 ลักษณะที่คล้ายคลึงและลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 3.1 ลักษณะพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- 3.2 ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- ภาค 1 : ห้างหุ้นส่วน -- ส่วนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.1 ลักษณะพื้นฐานของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.2 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2 การเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.1 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- 2.2 การเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 3 ผลทางกฎหมายของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 3.1 ความเกี่ยวพันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนเดียวกัน -- 3.2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- 4 การระงับสิ้นไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 4.1 เหตุแห่งการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 4.2 ผลของการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน -- 1 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญกับการจดทะเบียน -- 1.2 รายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.1 ผลในรูปแบบของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 2.2 ผลในทางเนื้อหาของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 1 ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 1 ลักษณะเฉพาะในทางเนื้อหา -- 2 ลักษณะเฉพาะในทางรูปแบบ -- บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 1 รายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทที่ 3 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 1 สิทธิ และการจำกัดสิทธิของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 2 หน้าที่ของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- 3 ความรับผิดของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด -- บทที่ 4 การเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บทสรุป
505 0 _aภาค 2 บริษัท -- บทนำ -- 1 การเป็นเอกเทศสัญญาของบริษัทและลักษณะของบทบัญญัติว่าด้วยบริษัท -- 2 ลักษณะพื้นฐานของบริษัทที่คล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วน -- 3 แนวทางในการศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับบริษัท -- 4 ลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด -- ส่วนที่ 1 บริษัทจำกัด -- บทที่ 1 การเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด -- 1 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 1.1 กระบวนการและขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท -- 1.2 ผลของการจดทะเบียนบริษัท -- 2 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- 2.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- 2.2 ผลของการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 2 ผลของการเกิดขึ้นของบริษัทจำกัด : โครงสร้างโดยรวมของบริษัทจำกัด -- 1 โครงสร้างเชิงองค์กรของบริษัทจำกัด -- 1.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท -- 1.2 หุ้น -- 1.3 เงินปันผล -- 1.4 ทุนสำรอง -- 2 โครงสร้างเชิงบุคคลของบริษัทจำกัด -- 2.1 กรรมการบริษัท -- 2.2 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 การเลิกบริษัทจำกัด -- 1 เหตุแห่งการเลิกบริษัท -- 1.1 การเลิกบริษัทโดยข้อสัญญา -- 1.2 การเลิกบริษัทโดยบทบัญญัติของกฎหมาย -- 1.3 การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาล -- 2 ผลแห่งการเลิกบริษัท -- บทสรุป
505 0 _a[ภาค 2 บริษัท] ส่วนที่ 2 บริษัทมหาชนจำกัด -- บทนำ -- บทที่ 1 การเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.1 กระบวนการและขั้นตอนของการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.2 ผลของการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด -- 2 การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.2 ผลของการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด -- บทที่ 2 ผลแห่งการเกิดขึ้นของบริษัทมหาชนจำกัด : โครงสร้างโดยรวมของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 โครงสร้างเชิงองค์กรของบริษัทมหาชนจำกัด -- 1.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท -- 1.2 หุ้น และการเปลี่ยนมือในหุ้น -- 1.3 เงินปันผล -- 1.4 ทุนสำรอง -- 2 โครงสร้างเชิงบุคคลของบริษัทมหาชนจำกัด -- 2.1 คณะกรรมการ -- 2.2 ผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 การเลิกบริษัทมหาชนจำกัด -- 1 เหตุแห่งการเลิกบริษัท -- 1.1 การเลิกบริษัทโดยข้อตกลงหรือตามมติของผู้ถือหุ้น -- 1.2 การเลิกบริษัทโดยบทบัญญัติของกฎหมาย -- 1.3 การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาล -- 2 ผลแห่งการเลิกบริษัท -- 2.1 ผลต่อคณะกรรมการบริษัท -- 2.2 ผลต่อบริษัท -- บทสรุป -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในการปรับโครงสร้างหนี้บริษัท พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546.
650 4 _aห้างหุ้นส่วนจำกัด
_zไทย.
_9404912
650 4 _aกฎหมายบริษัท
_zไทย.
_9189408
942 _cGB
_0200
_2lcc
997 _aTW
_dJJ
_jPV
_gV