000 07414nam a2200325 a 4500
001 601430
005 20200602175134.0
007 t
008 120919s2012 th 0 tha
020 _a9789747725780
035 _a(OCoLC)860740792
050 _aK3328
_b.ว42 2555
100 0 _aวรเจตน์ ภาคีรัตน์.
_9429012
245 1 0 _aบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน :
_bรายงานการศึกษาวิจัย /
_cโดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
250 _aพิมพ์ครั้งแรก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2555 [2012]
300 _a53, 276 หน้า.
449 _a00000007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 56
500 _aเสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
505 0 _aบทคัดย่อ -- Abstract -- บทสรุปย่อสำหรับนักบริหาร -- บทที่ 1 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 1 กำเนิด ความหมายและความสำคัญของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย -- 2 สถานะในทางรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง -- 3 สิทธิและหน้าที่ของพรรคการเมือง -- 4 ข้อบังคับและระเบียบภายในพรรคการเมือง -- บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- 1 ข้อพิจารณาทั่วไป -- 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชนในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากับการปฏิบัติหนัาที่ในฐานะผู้แทนปวงชน -- บทที่ 4 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองและความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
505 0 _a1 เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและ "ข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญ" ที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมือง -- 2 คดีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง -- 3 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกขับออกจากพรรคการเมือง -- 4 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมติและข้อบังคับของพรรคการเมืองและการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากพรรคการเมือง -- 5 ข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ : พิจารณาในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ -- บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและแนวทางแก้ไข -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 ปัญหาว่าด้วยเสรีภาพในการออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริหารงานภายในของพรรคการเมือง -- 3 ปัญหาสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกิจการภายในพรรคการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง -- 4 ปัญหาการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง -- 5 ข้อเสนอแนะในทางกฎหมาย.
595 _aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
650 4 _aผู้ตรากฎหมาย.
650 4 _aพรรคการเมือง.
690 4 _aงานวิจัย / Research
_9801766
710 2 _aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
_9306871
942 _cGB
_024
_2lcc
997 _aTW, A
_dWD
_gV
999 _c601430
_d601430