000 04803nam a2200265 a 4500
999 _c604174
_d604174
001 604174
005 20210331143816.0
007 t
008 121112s2012 0 tha
020 _a9789744666103
035 _a(OCoLC)934611165
050 _aKZ3410
_b.ค743 2555
245 0 0 _aคู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน =
_bInternational law handbook : หนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554 /
_c[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].
246 1 0 _aหนังสือกฎหมายเพื่ออาจาริยบูชา แด่ อาจารย์นพนิธิ สุริยะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี พ.ศ. 2554
246 1 1 _aInternational law handbook
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะ,
_c2555 [2012]
300 _a272 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000005 หนังสือใหม่ ส.ค. 56
505 0 _a1 กฎหมายระหว่างประเทศ : รูปร่าง หน้าตา และที่มาเป็นอย่างไร? / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎหมายระหว่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายไทยได้อย่างไร? / เขียนโดย นพนิธิ สุริยะ -- 3 ใครฟ้องคดีต่อศาลโลกได้บ้าง? / เขียนโดย เบญญา วงศ์สวรรค์ -- 4 ไม่ไปศาลโลก ไปอนุญาโตตุลาการแทนได้หรือไม่? / เขียนโดย ปรากรณ์ สิริพรโอภาส -- 5 องค์การระหว่างประเทศ คือ อะไร? / เขียนโดย วิศรุต สำลีอ่อน -- 6 ประชาคมอาเซียน : มองอนาคตของประเทศไทยและเพื่อนบ้าน? / เขียนโดย วิทยา ฟองวาสนาส่ง -- 7 ฉันก็คนเหมือนกันนะ : ทำไมถึงทำกับฉันได้? / เขียนโดย พอหทัย สิทธิยศ -- 8 กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับคนน่าสนใจ : ตำราของศาสตราจารย์ ดร.มาร์ติน โวล์ฟ / เขียนโดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- บทส่งท้าย การพัฒนาวิชากฎหมายระหว่างประเทศในประเทศไทย : จากกฎหมายเพื่อรับรองอำนาจอธิปไตยของรัฐสู่กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน / เขียนโดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ภาคผนวก 1 เล่าให้ครบแล้วขบกันต่อ : คำพิพากษาศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ -- 2 กฎบัตรอาเซียน / รวบรวมโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 3 โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน / เรียบเรียงโดย ฐิติรัฐ ว่องแก้ว -- 4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 / แปลโดย นพนิธิ สุริยะ -- 5 อาจาริยบูชา-Liber amicorum / เขียนโดย วีรพัฒน์ ปรียวงศ์.
650 4 _aกฎหมายระหว่างประเทศ.
710 0 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_911159
942 _cGB
_046
_2lcc
997 _aTW, K, PV
_dWD
_gV