000 03163nam a2200301 a 4500
001 604614
005 20210712092332.0
007 t
008 121119s2012 th a 0 tha
035 _a(OCoLC)934611099
050 _aHC445.ฮ9ม4
_bก614 2555
245 0 0 _aการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย :
_bรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
_cโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบัน,
_c2555 [2012]
300 _ax, 123 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
449 _a000001 หนังสือใหม่ ธ.ค. 55
490 1 _aชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
505 0 _aบทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- บทที่ 4 การศึกษาเรื่องต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก -- บทที่ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- ภาคผนวก การศึกษาต้นทุนสังคมของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในสาขาการผลิตต่าง ๆ.
650 4 _aการลดก๊าซเรือนกระจก
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_9644630
650 4 _aการลดก๊าซเรือนกระจก
_zไทย.
_9438926
690 4 _aงานวิจัย / Research
_9801766
690 4 _aสิ่งพิมพ์ สกว.
_9801768
700 0 _aอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
_949198
710 2 _aสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
_943054
830 0 _aชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม.
_9666316
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aTW, K, PV
_dST
_jWT
999 _c604614
_d604614