000 07680nam a2200301 a 4500
001 608513
005 20200813180337.0
007 t
008 130205s2011 th 0 tha
020 _a9789741114351
035 _a(OCoLC)828474195
060 _aWS200
_b.อ837 2554
245 0 0 _aAcute care pediatrics /
_cบรรณาธิการ ประพันธ์ อ่านเปรื่อง ... [และคนอื่น ๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
_c2554 [2011]
300 _a552 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 56
505 0 _aResuscitation -- Pediatric triage / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Clinical assessment in acute care pediatrics / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Pediatric advance life support 2010-2011 new AHA guideline recommendation / กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล -- Neonatal cardiopulmonary resuscitation / รัชฎา กิจสมมารถ -- Shock / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Shock in the newborn / ธราธิป โคละทัต -- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา -- Asthma attack / นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร -- Anaphylaxis / อรทัย พิบูลโภคานันท์ -- สาขาวิชาโรคหัวใจ -- Life threatening cardiac arrhythmia / จารุพิมพ์ สูงสว่าง -- Cardiogenic shock and obstructive shock / ประคัลภ์ จันทร์ทอง -- Congestive heart failure / ปวีณา จึงสมประสงค์ -- สาขาวิชาโรคไต -- Hematuria / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hyponatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypernatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypertension / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- Acute kidney injury / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- สาขาวิชาทารกแรกเกิด -- Hypothermia and hyperthermia in neonate / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ -- Feeding intolerance in newborn / พิมล วงศ์ศิริเดช -- Cyanosis in newborn / โสภาพรรณ เงินฉ่ำ -- Neonatal seizure / รัชฎา กิจสมมารถ -- สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม -- Hypoglycemia / ไพรัลยา นาควัชระ, จีรันดา สันติประภพ -- Diabetic ketoacidosis / จีรันดา สันติประภพ -- Adrenal crisis / ไพรัลยา นาควัชระ
505 0 _aDiabetes insipidus / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- Congenital hypothyroidism / ไพรัลยา นาควัชระ -- Hypocalcemia / จีรันดา สันติประภพ -- Hypercalcemia / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- สาขาวิชาจิตเวชเด็ก -- School refusal / จริยา ทะรักษา -- Physical abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Sexual abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Suicide attempts / ศศิธร จันทรทิณ -- สาขาวิชาโรคผิวหนัง -- Exanthematous fever / วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ -- สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร -- Gastrointestinal hemorrhage / ประพันธ์ อ่านเปรื่อง -- สาขาวิชาโรคประสาทวิทยา -- Alteration of consciousness / สรวิศ วีรวรรณ -- Increased intracranial pressure / สรวิศ วีรวรรณ -- Status epilepticus / สรวิศ วีรวรรณ -- Traumatic brain injury / สรวิศ วีรวรรณ -- Headache / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- Acute generalized weakness / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี -- Oncologic emergencies / กลีบสไบ สรรพกิจ -- Hematologic emergencies / บุญชู พงศ์ธนากุล -- สาขาวิชาโรคติดเชื้อ -- Fever without source in children / กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, สำรวย ไตรติลานันท์ -- Pediatric sepsis : how to choose appropriate antibiotics / รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์, วนัทปรียา พงษ์สามารถ -- สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต -- Acute upper ariway obstruction / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Lower respiratory tract disease : acute bronchiolitis / จักรพันธ์ สุศิวะ
505 0 _aPneumonia / จักรพันธ์ สุศิวะ -- Pleural effusion / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Submersion injury / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute respiratory failure / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute lung injury and ARDS / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปและพิษวิทยา -- Emergency contraception and STD prophylaxis / บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ -- Lethal poisoning / จุฬธิดา โฉมฉาย -- สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ -- Lethal genetic disorders : clinical management and counseling / อัจฉรา เสถียรกิจการชัย -- ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ -- Acute abdomen in infants and children / มณวัฒน์ เงินฉ่ำ -- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา -- Ophthalmologic emergencies / ละอองศรี อัชชะนียะสกุล -- ภาวะฉุกเฉินทางกระดูกและข้อ -- Common pediatric fractures / จตุพร โชติกวณิชย์ -- Osteomyelitis and septic arthritis / พีระจิตร เอี่ยมโสภณา.
650 4 _aกุมารเวชศาสตร์.
650 4 _aภาวะฉุกเฉิน.
700 0 _aประพันธ์ อ่านเปรื่อง.
_9670024
710 2 _aคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
_bภาควิชากุมารเวชศาสตร์.
_9103360
942 _cGB
_036
_2nlm
997 _aTW, A, PV
_dJJ
_jWU
999 _c608513
_d608513