000 09255nam a2200289 a 4500
001 611725
005 20210126150203.0
007 ta
008 130426s2013 th 000 0 tha
020 _a9786162600708
035 _a(OCoLC)881122982
050 _aKPT1942
_b.อ635 2556
245 0 0 _aอ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ; พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 /
_cThe Justice Group.
246 1 4 _aอ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
260 _aกรุงเทพฯ :
_bห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร,
_c[2556] [2013]
300 _a424 หน้า.
449 _a00000008 หนังสือใหม่ พ.ค. 56
505 0 _aกฏหมายล้มละลาย -- บทหลักเกณฑ์การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย มาตรา 7 -- ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว มาตรา 8 -- หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 9 -- การฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 10 -- การพิจารณาคดีล้มละลาย มาตรา 14 -- การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ มาตราร 22 -- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ห้ามกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมาตรา 24 -- การเข้าว่าคดีแทนลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 25 -- การประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 31, มาตรา 32 -- การเพิกถอนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ มาตรา 36 -- การประนอมหนี้ ก่อนล้มละลาย มาตรา 45 -- การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย มาตรา 63 -- ผลของการประนอมหนี้ มาตรา 56 -- การประนอมหนี้ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอก มาตรา 59 -- การยกเลิกการประนอมหนี้ มาตรา 60 -- เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 27 -- หลักเกณฑ์การขอรับชำระหนี้ มาตรา 91 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 93 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน มาตรา 94 -- การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน มาตรา 95-97 -- การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม มาตรา 101 -- เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 102 -- การตรวจคำขอรับชำระหนี้ มาตรา 104-105 -- คำขอรับชำระหนี้ที่มีผู้โต้แย้ง มาตรา 107 -- การขอแก้ไขคำสั่งอนุญาตให้รับชำระหนี้โดยผิดหลง มาตรา 108 -- การพิจารณาการฉ้อฉล มาตรา 113, 144 -- การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น มาตรา 115, 116 -- การทวงหนี้ของลูกหนี้ มาตรา 119 -- เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา มาตรา 122 -- กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ มาตรา 145 -- การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มาตรา 146 -- การปลดจากล้มละลาย มาตรา 67/1, 71, 81/1 -- ผลของคำสั่งปลดจากล้มละลาย มาตรา 77 -- เหตุแห่งการยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 135 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย มาตรา 136
505 0 _aกฏหมายฟื้นฟูกิจการ -- บทนิยามเจ้าหนี้ มาตรา 90/1 -- การร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/2 -- เงื่อนไขในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/3 -- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ มาตรา 90/4 -- การดำเนินการของศาลในชั้นรับคำร้องขอ มาตรา 90/9 -- การพิจารณาคำสั่งขอให้ฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/10 -- ผลของคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/12 -- การตั้งผู้นำแผน มาตรา 90/17 -- การจัดการทรัพย์สินระหว่างดำเนินการตั้งผู้ทำแผน มาตรา 90/20 -- อำนาจของผู้ทำแผน มาตรา 90/25 -- การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/26 -- หนี้ที่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาตรา 90/27 -- คำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้และการร้องคัดค้านต่อศาล มาตรา 90/32 -- การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ มาตรา 90/33 -- การทวงหนี้ มาตรา 90/39 -- การเพิกถอนการโอนในการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/41, 90/41 ทวิ -- การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ มาตรา 90/42 ทวิ -- ผลของการจัดกลุ่ม มาตรา 90/42 ตรี -- มติยอมรับแผน มาตรา 90/46 -- กรณีถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับแผน มาตรา 90/46 ทวิ -- การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/57 -- เงื่อนไขของแผนที่ศาลให้ความเห็นชอบ มาตรา 90/58 -- การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/60 -- หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/62 -- การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและผลของคำสั่ง มาตรา 90/76 -- การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/70 -- ผลของคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ มาตรา 90/75.
650 4 _985678
_aล้มละลาย
_zไทย.
650 4 _aการฟื้นตัวบริษัท
_zไทย.
_9292631
710 2 _aจัสทิส กรุ๊ป.
_9417185
740 0 _aพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483.
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aSG
_dPW
_gK
_jWU
_iKB
999 _c611725
_d611725