000 03376nam a2200253 a 4500
001 612843
005 20210629090205.0
007 ta
008 130522r20122002th a 000 0 tha
020 _a9786163055255
035 _a(OCoLC)858542153
050 _aH62
_b.ส7325 2555
100 0 _aสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
_951983
245 1 0 _aหลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ /
_cสุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโรงพิมพ์ระเบียงทอง,
_c2555 [2012]
300 _a553 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000007 หนังสือใหม่ มิ.ย. 56
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2545 ของ โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง.
505 0 _aภาคที่หนึ่ง หลักและทฤษฎีการวิจัยทั่วไป -- บทที่ 1 บทนำของการวิจัย -- บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย -- บทที่ 3 กระบวนการวิจัย -- บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการและตัวอย่าง -- บทที่ 5 นโยบายการวิจัยและจรรยาบรรณ -- ภาคที่สอง การวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 6 ความหมายและปรัชญาการวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 7 เงื่อนไขและการวางรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- บทที่ 8 รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 9 กระบวนการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 10 การนำเสนอรายงานการวิจัยและตัวอย่าง -- ภาคที่สาม การวิจัยเชิงคุณภาพ -- บทที่ 11 ความหมายและปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ -- บทที่ 12 เงื่อนไขและการวางรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ -- บทที่ 13 การเก็บรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 14 การได้มาซึ่งข้อมูล -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 16 การประยุกต์ใช้และการนำเสนอรายงานการวิจัย -- ภาคผนวก การวิจัยเชิงประเมิน -- บทที่ 17 การวิจัยเชิงประเมิน.
650 4 _aสังคมศาสตร์
_xวิจัย.
_9154106
942 _cGB
_2lcc
_018
997 _aTW, A, PV
_dVB
_jWU
_gV
999 _c612843
_d612843