000 04966nam a2200289 a 4500
001 614369
005 20200602181913.0
007 t
008 130620s2013 th 0 tha
020 _a9789747725803
035 _a(OCoLC)858501594
050 _aKPT2620
_b.ศ655 2556
245 0 0 _aศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข /
_cผู้เขียน อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2556 [2013]
300 _a9, 561 หน้า.
449 _a00000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 56
490 0 _aรวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ;
_vชุดที่ 11
505 0 _aพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- The role of the constitutional court in the protection of the rights and liberties of the people : the case of Thailand / Chalermpon Ake-uru -- บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในระบบศาลไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จรัญ ภักดีธนากุล -- พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ / ปัญญา อุดชาชน -- The role of the Asian Law Association / ปัญญา อุดชาชน -- การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ -- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา / จุมพต สายสุนทร -- ผลกระทบกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18-22/2555 ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา / นภดล ช.สรพงษ์ -- ความเสมอภาคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ / สิทธิพร เศาภายน -- การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- กมล โสตถิโภคา -- การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐโครเอเชีย / ภาสพงษ์ เรณุมาศ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ปฐมพงศ์ คำเขียว -- ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีภายหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011 / วิศรุต คิดดี.
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _aศาลรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9325280
710 2 _aสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.
_9407694
700 0 _9294403
_aอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.
830 0 _aรวมบทความทางวิชาการ (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) ;
_vชุดที่ 11.
942 _cGB
_011
_2lcc
997 _aTW, A, PV
_dST
_gK
_jWU
999 _c614369
_d614369