000 03955nam a2200277 a 4500
999 _c616459
_d616459
001 616459
005 20210830103005.0
007 ta
008 130808s2013 0 tha
020 _a9789744666826
035 _a(OCoLC)856898267
050 _aKPT2070
_b.บ77 2556
100 0 _aบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
_930758
245 1 0 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ /
_cบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2556 [2013]
300 _a26, 567 หน้า.
449 _a00000005 หนังสือใหม่ ส.ค. 56
500 _aมีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
505 0 _aภาค 1. ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง -- ส่วนที่ 1. ประวัติศาสตร์การปกครองยุคโบราณ -- บทที่ 1. การปกครองสมัยกรีกโบราณ -- บทที่ 2. การปกครองสมัยโรมัน -- ส่วนที่ 2. ประวัติศาสตร์การปกครองยุคใหม่ -- บทที่ 3. ประวัติการปกครองของสหราชอาณาจักร -- บทที่ 4. ประวัติการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 5. ประวัติการปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 6. การปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- บทที่ 7. การปกครองของสวิตเซอร์แลนด์ -- บทที่ 8. การปกครองของญี่ปุ่น -- บทที่ 9. แง่คิดที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศต่าง ๆ -- ภาค 2. หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย -- บทที่ 1. ประวัติรัฐธรรมนูญไทย -- บทที่ 2. แนวความคิดพื้นฐานของการปกครองสมัยใหม่ -- บทที่ 3. ความเป็นราชอาณาจักร -- บทที่ 4. ความเป็นประชาธิปไตย -- บทที่ 5. ความเป็นนิติรัฐ -- ภาค 3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ -- บทที่ 1. ลักษณะโดยทั่วไปของสิทธิขั้นพื้นฐาน -- บทที่ 2. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน -- บทที่ 3. แนวทางตามรัฐธรรมนูญในการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน.
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
650 4 _aประวัติรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9169101
942 _cGB
_0160
_2lcc
997 _aTW
_dVB
_jWU