000 06566nam a2200277 a 4500
999 _c623598
_d623598
001 623598
005 20210205112851.0
007 ta
008 140207s2014 th 0 tha
020 _a9786162692482
035 _a(OCoLC)922891230
050 _aKPT3878
_b.ท567 2557
100 0 _aทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
_d2496-
_9176995
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ /
_cทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2557 [2014]
300 _a428 หน้า.
449 _a0000000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 57
505 0 _aข้อความเบื้องต้น -- เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข -- บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร -- บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร -- บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี -- บทที่ 5 การก่อการร้าย -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม -- บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเงินตรา -- บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร -- บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ -- บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -- บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
505 0 _aตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทร้พย์สิน -- ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต -- บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย -- บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก -- บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ -- บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ -- บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท -- ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์ -- บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์ -- บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง -- บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 ความผิดฐานยักยอก -- บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร -- บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ -- บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก -- ภาค 3 ลหุโทษ -- บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน -- บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ -- บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี.
650 4 _aความผิด (กฎหมาย)
_zไทย.
_985989
650 4 _aความผิดลหุโทษ
_zไทย.
_9362836
942 _cGB
_076
_2lcc
997 _aVB
_dVB
_jVB
_kST