000 01345nam a2200313Ia 4500
999 _c629668
_d629668
001 ocn881464271
003 OCoLC
005 20200724160511.0
007 ta
008 140617s2014 th 000 0 tha d
020 _a9789740331995
020 _a9740331998
035 _a(OCoLC)881464271
050 _aKPT68
_b.ว66 2557ก
100 0 _6880-01
_aวิชา มหาคุณ,
_d2489-
_933190
245 1 0 _6880-02
_aกฎหมายกับความรัก /
_cวิชา มหาคุณ.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2557 [2014]
300 _a223 หน้า.
650 4 _6880-05
_aกฎหมาย
_zไทย.
_995928
880 0 _6100-01
_aWicha Mahākhun,
_d1946-
880 1 0 _6245-02
_aKotmāi kap khwām rak /
_cWicha Mahākhun.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aLaw
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_040
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_dVB
_jVB
_gV
_iVB, NS