000 02521nam a2200301Ia 4500
999 _c630298
_d630298
001 ocn881836516
003 TULIB
005 20190823110557.0
007 ta
008 140626s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)881836516
050 _aKPT1576
_b.น644 2557
100 0 _6880-01
_aนิรมล ชะโนวรรณะ.
_9679713
245 1 0 _6880-02
_aการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 /
_c[ผู้ประเมินผล นิรมล ชะโนวรรณะ].
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
_c[2557] [2014]
300 _a8, 163 หน้า :
_bภาพประกอบ.
610 2 4 _6880-04
_aกระทรวงยุติธรรม
_xการจัดการ
_xการประเมินผล.
_9521368
650 4 _6880-05
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย
_xการประเมินผล.
_9522456
710 2 _9572759
_aกระทรวงยุติธรรม.
_bสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aNiramon Chanōwanna.
880 1 0 _6245-02
_aKānpramœ̄n phon tūachīwat tām phǣn patibat rātchakān 4 pī Phō̜.Sō̜. 2552-2555 Krasūang Yuttitham / Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ khamraprō̜ng kānpatibat rātchakān Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555 /
_c[phūpramœ̄n phon Niramon Chanōwanna].
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bSamnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham,
_c[2557] [2014]
880 1 4 _6610-04
_aThailand.
_bKrasūang Yuttitham
_xManagement
_xEvaluation.
880 4 _6650-05
_aJustice, Administration of
_zThailand
_xEvaluation.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bKrasūang Yuttitham.
_bSamnak Nayōbāi læ Yutthasāt.
942 _2lcc
_cGB
_07
997 _aKD
_dKD
_jKD
_gK
_gV
_iRP