000 02472nam a2200325Ia 4500
999 _c631971
_d631971
001 ocn885012225
003 OCoLC
005 20190823130955.0
007 ta
008 140801s2013 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)885012225
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aKPT1576
_b.ส645 2556
100 0 _6880-01
_aสิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ.
_9570188
245 1 0 _6880-02
_aการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 /
_c[สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนัก,
_c2556 [2013]
300 _a12, 220 หน้า.
505 0 _aสรุปย่อ -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 ผลการประเมิน -- บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ.
610 2 4 _6880-04
_aกระทรวงยุติธรรม
_xการจัดการ
_xการประเมินผล.
_9521368
650 4 _6880-05
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย
_xการประเมินผล.
_9522456
710 2 _9572759
_aกระทรวงยุติธรรม.
_bสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aSitthisak Chotetantisophon.
880 1 0 _6245-02
_aKānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt phatthanā rabop rātchakān Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2554-2555 /
_c[Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt, Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham ; Sitthisak Chotetantisophon, phupramœ̄n phon].
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bSamnak,
_c2556 [2013]
880 1 4 _6610-04
_aThailand.
_bKrasūang Yuttitham
_xManagement
_xEvaluation.
880 4 _6650-05
_aJustice, Administration of
_zThailand
_xEvaluation.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bKrasūang Yuttitham.
_bSamnak Nayōbāi læ Yutthasāt.
942 _2lcc
_cGB
_01
997 _aPR
_dPR
_jPR
_iVB