000 02357cam a2200313Ma 4500
001 ocn860787124
003 OCoLC
005 20210107204722.0
007 ta
008 140826s2003 th a 000 0 tha d
020 _a9742984506
020 _a9789742984502
035 _a(OCoLC)860787124
050 _aLB1028
_b.ว64 2546
100 0 _6880-01
_aวาโร เพ็งสวัสดิ์,
_9357214
_d2512-
245 1 0 _6880-02
_aการวิจัยในชั้นเรียน /
_cวาโร เพ็งสวัสดิ์
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสุวีริยาสาส์น,
_c2546 [2003]
300 _a191 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน -- การกำหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน -- การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน -- นวัตกรรมทางการศึกษา -- การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน -- การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน -- การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน -- การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน -- การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน.
650 4 _6880-04
_aวิจัย.
_924569
650 4 _6880-05
_aการศึกษา
_xวิจัย.
_929277
880 0 _6100-01
_aWārō Phengsawat.
880 1 0 _6245-02
_aKānwičhai nai chanrīan /
_cWārō Phengsawat..
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSuwīriyāsān,
_c2546 [2003]
880 4 _6650-04
_aResearch.
880 4 _6650-05
_aEducation
_xResearch.
942 _2lcc
_cGB
_01
997 _aWU
_aV
_dWU
_jWU
_iKB
999 _c633050
_d633050