000 03010nam a2200337Ia 4500
999 _c633496
_d633496
001 ocn889744647
003 OCoLC
005 20200121142908.0
007 ta
008 140902s2011 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)889744647
050 _aKPT2522
_b.พ46 2554
245 0 0 _6880-01
_aพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 :
_bพร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา /
_c[กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bกลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
_c2554 [2011]
300 _a152 หน้า.
500 _aก.ป. 118/2554.
610 1 4 _6880-03
_aไทย.
_bรัฐสภา.
_bวุฒิสภา.
_bคณะกรรมาธิการ.
_9455748
610 1 4 _6880-04
_aไทย.
_bรัฐสภา.
_bสภาผู้แทนราษฎร.
_bคณะกรรมาธิการ.
_9455749
650 4 _6880-05
_aการสืบสวนทางนิติบัญญัติ
_zไทย.
_9651303
700 0 _6880-06
_aนัฑ ผาสุข.
_9464679
710 2 _6880-07
_aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
_bกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
_9532364
880 0 0 _6245-01
_aPhrarātchabanyat Khamsang Rīak khō̜ng Khana Kammāthikān khō̜ng Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n læ Wuthisaphā Phō̜.Sō̜. 2554 :
_bphrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng ratthasaphā /
_c[Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
880 _6260-02
_aKrung thēp ... :
_bKlum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
_c2554 [2011]
880 1 4 _6610-03
_aThailand.
_bRatthasaphā
_bWuthisaphā.
_bKhana Kammāthikān.
880 1 4 _6610-04
_aThailand.
_bRatthasaphā
_bSaphā Phūthǣn Rātsadō̜n.
_bKhana Kammāthikān.
880 4 _6650-05
_aGovernmental investigations
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aNat Phāsuk.
880 1 _6710-07
_aThailand.
_bSamnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
_bKlum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 _2lcc
_cGB
997 _aWD
_dWD
_jWD
_gV
_iKO