000 02483nam a2200289Ia 4500
999 _c633584
_d633584
001 ocn889916209
003 OCoLC
005 20200116133743.0
007 ta
008 140903s2010 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)889916209
050 _aKPT3160
_b.พ464 2553
245 0 0 _6880-01
_aพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 :
_bพร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา /
_c[กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bกลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
_c2553 [2010]
300 _a82 หน้า.
500 _aก.ป. 105/2553.
650 4 _6880-03
_aนักวิทยาศาสตร์
_xสถานภาพทางกฎหมาย
_zไทย.
_9550475
700 0 _6880-04
_aนัฑ ผาสุข.
_9464679
710 2 _6880-05
_aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
_bกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
_9532364
880 0 0 _6245-01
_aPhrarātchabanyat Songsœ̄m Wichāchīp Witthayāsāt læ Theknōlōyī Phō̜.Sō̜. 2551 :
_bphrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Ratthasaphā /
_c[Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
880 _6260-02
_aKrung thēp ... :
_bKlum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
_c2553 [2010]
880 4 _6650-03
_aScientists
_xLegal status, laws, etc.
_zThailand.
880 0 _6700-04
_aNat Phāsuk.
880 1 _6710-05
_aThailand.
_bSamnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
_bKlum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 _2lcc
_cGB
997 _aWD
_dWD
_jWD
_gV
_iNS