000 02614nam a2200313Ia 4500
999 _c633589
_d633589
001 ocn889919608
003 OCoLC
005 20200116140701.0
007 ta
008 140903s2010 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)889919608
050 _aKPT4396
_b.พ464 2553
245 0 0 _6880-01
_aพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 :
_bพร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา /
_c[กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bกลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
_c2553 [2010]
300 _a152 หน้า.
500 _aก.ป. 109/2553.
650 4 _6880-03
_aการกักอากาศยาน
_zไทย.
_967534
650 4 _6880-04
_aอาชญากรรมบนเครื่องบิน
_zไทย.
_9638285
700 0 _6880-05
_aนัฑ ผาสุข.
_9464679
710 2 _6880-06
_aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
_bกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
_9532364
880 0 0 _6245-01
_aPhrarātchabanyat Wādūai Kānpatibat tō̜ ʻĀkātsayān thī Kratham Phidkotmāi Phō̜.Sō̜. 2553 :
_bphrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Ratthasaphā /
_c[Klum Ngānphatthanā Kotmāi] Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; čhattham dōi Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
880 _6260-02
_aKrung thēp ... :
_bKlum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
_c2553 [2010]
880 4 _6650-03
_aArrest of aircraft
_zThailand.
880 4 _6650-04
_aCrimes aboard aircraft
_zThailand.
880 0 _6700-05
_aNat Phāsuk.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bSamnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
_bKlum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 _2lcc
_cGB
997 _aWD
_dWD
_jWD
_gV
_iNS