000 11367nam a2200361Ia 4500
999 _c633624
_d633624
001 ocn889934539
003 OCoLC
005 20200128132408.0
007 ta
008 140904r20132011th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)889934539
050 _aKPT2516
_b.ร54 2556
245 0 0 _6880-01
_aรวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม /
_cจัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bกลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
_c2556 [2013]
300 _a188 หน้า.
505 0 _aข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และเลขาธิการวุฒิสภา -- หมวด 3 การประชุมวุฒิสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด -- ส่วนที่ 1 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- ส่วนที่ 3 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ
505 0 _aส่วนที่ 4 การพิจารณาพระราชกำหนด -- หมวด 8 การตั้งกระทู้ถาม -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไป -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 จริยธรรม -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมต่อประชาชน -- ส่วนที่ 4 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -- ระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับคำร้อง วิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. 2554
505 0 _aหมวด 1 การยื่นและถอนคำร้อง -- หมวด 2 การพิจารณาคำร้องและวิธีพิจารณา การสอบข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสอบสวนและวิธีพิจารณาสอบสวน -- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 -- หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา -- หมวด 2 อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภา และหน้าที่ของเลขาธิการ -- หมวด 3 การประชุม -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 4 กรรมาธิการ -- หมวด 5 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- หมวด 7 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป -- หมวด 8 กระทู้ถาม
505 0 _aส่วนที่ 1 บททั่วไป -- ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสด -- ส่วนที่ 3 กระทู้ถามทั่วไป -- หมวด 9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี -- หมวด 10 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ -- หมวด 11 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 12 บทสุดท้าย -- บทเฉพาะกาล -- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 -- ส่วนที่ 1 อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและกรรมาธิการ -- ส่วนที่ 3 จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน ครอบครัว และผู้อื่น -- หมวด 2 การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม -- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 -- หมวด 1 อำนาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภา
505 0 _aหมวด 2 การประชุมรัฐสภา -- ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม -- ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ -- ส่วนที่ 3 การอภิปราย -- ส่วนที่ 4 การลงมติ -- หมวด 3 กรรมาธิการ -- หมวด 4 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 5 การให้ความเห็นชอบตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 6 การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ -- หมวด 7 การเสนอและการพิจารณาร่างรับธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม -- หมวด 8 การแถลงนโยบาย -- หมวด 9 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา -- หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย -- หมวด 11 บทสุดท้าย.
650 4 _6880-04
_aกฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ
_zไทย.
_9361703
700 0 _6880-05
_aนัฑ ผาสุข.
_9464679
710 2 _6880-06
_aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
_bกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.
_9532364
880 0 0 _6245-01
_aRūam khō̜bangkhap læ kānprachum saphā læ khō̜bangkhap wādūai pramūan čhariyatham /
_cčhattham dōi Klum Ngānphatthanā Kotmāi Samnak Kotmāi Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā ; khana phūčhattham Nat Phāsuk ... [læ khon ư̄n ư̄n].
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-03
_aKrung thēp ... :
_bKlum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā,
_c2556 [2013]
880 4 _6650-04
_aParliamentary practice
_zThailand.
880 0 _6700-05
_aNat Phāsuk.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bSamnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā.
_bKlum Ngānphatthanā Kotmāi.
942 _2lcc
_cGB
_02
997 _aWD
_aA
_dWD
_jWD
_gV
_iWU