000 03155nam a2200265Ia 4500
999 _c633851
_d633851
001 ocn890245668
003 OCoLC
005 20190826083107.0
007 ta
008 140909s2013 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)890245668
050 _aKPT68
_b.ร5467 2555
245 0 0 _6880-01
_aรวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2555 /
_cรวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
260 _6880-02
_a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนัก,
_c[2556] [2013]
300 _a304 หน้า.
505 0 _a1. อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย -- 2. กระบวนการยกร่างความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย -- 3. ความเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิรูปกฎหมาย ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ความสำคัญ -- 4. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะ ปี พ.ศ. 2555 -- 4.1 ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน -- 4.2 ด้านสวัสดิการสังคม -- 4.3 ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ -- 4.4 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- 4.5 ด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -- 4.6 ด้านกระบวนการยุติธรรม -- 4.7 ด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ -- 4.8 ด้านการศึกษา -- 4.9 ด้านอื่น -- 5. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553.
650 4 _6880-03
_aกฎหมาย
_zไทย.
_995928
710 2 _6880-04
_aสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
_bสำนักเลขาธิการ.
_9703498
880 0 0 _6245-01
_aRūam khwāmhen læ khō̜sanœ̄næ Khana Kammakān Patirūp Kotmāi pračham pī Phō̜.Sō̜. 2555 /
_crūaprūam dōi Samnak Lēkhāthikān Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi.
880 _6260-02
_a[Krung Thēp...] :
_bSamnak,
_c[2556] [2013]
880 4 _6650-03
_aLaw
_zThailand.
880 1 _6710-04
_aThailand.
_bSamnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi.
_bSamnak Lēkhāthikān.
942 _2lcc
_cGB
_07
997 _aWU
_aA
_dWU
_jWU
_iVB