000 02113cam a2200385Ia 4500
999 _c637006
_d637006
001 ocn894926921
003 OCoLC
005 20211220171653.0
007 ta
008 141111s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786169093695
020 _a6169093692
035 _a(OCoLC)894926921
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKZ7170
_b.ค74 2557
245 0 0 _6880-01
_aคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด /
_c[จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม].
246 1 0 _6880-02
_aกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิผสานวัฒนธรรม,
_c2557 [2014]
300 _a180 หน้า.
650 4 _6880-05
_aทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9409156
650 4 _6880-06
_aทรมาน.
_9409155
650 4 _6880-07
_aสิทธิมนุษยชน.
_924031
710 2 _6880-08
_aมูลนิธิผสานวัฒนธรรม.
_9563625
880 0 0 _6245-01
_aKhūmư̄ bư̄angton kīeokap konkai sitthi manutsayachon rawāng prathēt læ kānhām thō̜ramān dōi detkhāt /
_c[čhattham dōi Mūnnithi Phasān Watthanatham].
880 1 0 _6246-02
_aKonkai sitthi manutsayachon rawāng prathēt læ kānhām thō̜ramān dōi detkhāt
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bMūnnithi Phasān Watthanatham,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-05
_aTorture (International law)
880 4 _6650-06
_aTorture.
880 4 _6650-07
_aHuman rights.
880 2 _6710-08
_aCross Cultural Foundation.
942 _2lcc
_cGB
_021
997 _aPR
_dPR
_jPR
_gKD
_gV
_iWU