000 01896cam a2200313Ia 4500
999 _c638585
_d638585
001 ocn897771982
003 OCoLC
005 20200219181217.0
007 ta
008 141209s2014 th a 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)897771982
040 _aTULIB
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT3061
_b.ก925 2557
245 0 0 _6880-01
_aกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ /
_cคณะผู้จัดทำ สุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,
_c2557 [2014]
300 _a136 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
650 4 _6880-03
_aการจัดรูปที่ดิน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9709607
650 4 _6880-04
_aการพัฒนาที่ดิน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9353124
700 0 _6880-05
_aสุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์.
_9709608
880 0 0 _6245-01
_aKotmāi wādūai kānčhatrūp thīdin phư̄a phatthanā phư̄nthī /
_ckhana phūčhattham Suntharī Sœ̄msuksamrit ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bSamnak Phangmư̄ang Krung Thēp Mahā Nakhō̜n,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-03
_aConsolidation of land holdings
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-04
_aReal estate development
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 0 _6700-05
_aSuntharī Sœ̄msuksamrit.
942 _2lcc
_cGB
_05
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_dJJ
_jJJ
_gV
_kST
_iKS