000 02732nam a2200481Ia 4500
001 ocn897777621
003 OCoLC
005 20201106125226.0
007 ta
008 141209s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)897777621
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
090 _aDOC 2014 638604
100 0 _6880-01
_aกมล มหาภิรมย์.
_9709631
245 1 0 _6880-02
_aนโยบายด้านความมั่นคงของจีนในทะเลจีนใต้ =
_bChina's security policy in the South China sea /
_cกมล มหาภิรมย์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.
246 1 1 _aChina's security policy in the South China sea
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bโครงการความมั่นคงศึกษา,
_c2557 [2014]
300 _a76 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _6880-05
_aจุลสารความมั่นคงศึกษา ;
_vฉบับที่ 143-144
650 4 _6880-06
_aความมั่นคงแห่งชาติ
_zจีน.
_9703519
651 4 _6880-07
_aจีน
_xนโยบายการทหาร.
_9709635
653 _aจีนศึกษา
653 _aความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
653 _aความสัมพันธ์จีน-อาเซียน
700 0 _6880-08
_aสุรชาติ บำรุงสุข.
_935645
710 2 _6880-09
_aโครงการความมั่นคงศึกษา.
_9607074
830 0 _6880-10
_aจุลสารความมั่นคงศึกษา ;
_vฉบับที่ 143-144.
880 0 _6100-01
_aKamon Mahāphirom.
880 1 0 _6245-02
_aNayōbāi dān khwāmmankhong khō̜ng Čhīn nai thalē Čhīn tai =
_bChina's security policy in the South China sea /
_cKamon Mahāphirom khīan ; Surachāt Bamroongsuk bannāthikān.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bKhrōngkān Khwāmmankhong Sưksā,
_c2557 [2014]
880 1 _6490-05
_aČhunlasān khwāmmankhong sưksā ;
_vchabap thī 143-144
880 4 _6650-06
_aNational security
_zChina.
880 4 _6651-07
_aChina
_xMilitary policy.
880 0 _6700-08
_aSurachāt Bamroongsuk.
880 2 _6710-09
_aKhrōngkān Khwāmmankhong Sưksā.
880 0 _6830-10
_aČhunlasān khwāmmankhong sưksā ;
_vchabap thī 143-144.
942 _2local
_cDOC
_020
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aRU
_dRU
_jRU
_gV
999 _c638604
_d638604