000 02088nam a2200313Ia 4500
001 ocn898049466
003 OCoLC
005 20180731143941.0
007 ta
008 141212s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)898049466
090 _aPLSC JQ 2014 638734
100 0 _6880-01
_aอวัศยา ปิงเมือง.
_9709783
245 1 0 _6880-02
_aบทบาทของพรรคการเมืองระดับชาติที่มีต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น :
_bศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ /
_cโดย อวัศยา ปิงเมือง.
260 _6880-03
_a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c[2557] [2014]
300 _a8, 133 แผ่น.
500 _aภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
650 4 _6880-04
_aพรรคการเมือง
_zไทย.
_930759
650 4 _6880-05
_aการเลือกตั้งท้องถิ่น
_zไทย
_zเชียงใหม่.
_9706869
710 2 _996611
_aProyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia)
_bคณะรัฐศาสตร์.
_6880-06
880 0 _6100-01
_aʻAwatsayā Pingmư̄ang.
880 1 0 _6245-02
_aBotbāt khō̜ng phakkānmư̄ang radap chāt thī mī tō̜ kānlư̄aktang phūnam thō̜ngthin :
_bsưksā kānlư̄aktang nāyok ʻongkān bō̜rihān sūan čhangwat Chīang Mai /
_cdōi ʻAwatsayā Pingmư̄ang.
880 _6260-03
_a[Krung Thēp...] :
_bKhana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c[2557] [2014]
880 4 _6650-04
_aPolitical parties
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aLocal elections
_zThailand
_zChiang Mai.
880 2 _6710-06
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Ratthasāt.
942 _2local
_cGB
_06
997 _aPW
_dPW
_jPW
_gV
999 _c638734
_d638734