000 02266cam a2200385Ia 4500
999 _c640790
_d640790
001 ocn900400582
003 OCoLC
005 20201130131414.0
007 ta
008 150119r20142014th 000 0 tha d
020 _a9786162693182
020 _a616269318X
035 _a(OCoLC)900400582
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT1572
_b.ค37 2557
100 0 _6880-01
_aคณิต ณ นคร,
_d2480-
_995710
245 1 0 _6880-02
_aอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม ; และ, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย /
_cคณิต ณ นคร.
246 1 0 _6880-03
_aปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา :
_bสะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-05
_aกุรงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2557 [2014]
300 _a233, 129 หน้า.
500 _aเรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน.
650 4 _6880-06
_aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย.
_996289
650 4 _6880-07
_aการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
_zไทย.
_9296444
880 0 _6100-01
_aKanit Nanakorn,
_d1937-
880 1 0 _6245-02
_aʻAphiwat krabūankān yuttham ; læ, Patirūp krabūankān yuttitham thāng ʻāyā : sathō̜n thitthāng phatthanā krabūankān yuttitham Thai /
_cKhanit Na Nakō̜n.
880 1 0 _6246-03
_aPatirūp krabūankān yuttitham thāng ʻāyā :
_bsathō̜n thitthāng phatthanā krabūankān yuttitham Thai
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-06
_aJustice, Administration of
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aCriminal justice, Administration of
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_034
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aST
_dST
_jST
_gV
_iWU