000 01836cam a2200313Ia 4500
999 _c641974
_d641974
001 ocn903088158
003 TULIB
005 20190909221345.0
007 ta
008 150210s2014 th 000 0 tha d
020 _a9789747725889
020 _a9747725886
035 _a(OCoLC)903088158
050 _aKPT2620
_b.น638 2557
100 0 _6880-01
_aนันทวัฒน์ บรมานันท์.
_932537
245 1 0 _6880-02
_aสถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 :
_bรายงานการศึกษาวิจัย /
_cโดย นันทวัฒน์ บรมานันท์.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2557 [2014]
300 _axxvii, 371 หน้า.
650 4 _6880-04
_aศาลรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9325280
690 _aงานวิจัย / Research
_9801766
710 2 _6880-05
_aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
_9306871
880 0 _6100-01
_aNantawat Bō̜ramānan.
880 1 0 _6245-02
_aSathāna læ botbāt khō̜ng sān ratthammanūn Thai phāi tai krō̜p thitthāng kānkǣkhai ratthammanūn hǣng rātʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 :
_brāingān kānsưksā wičhai /
_cdōi Nantawat Bō̜ramānan.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Sānratthammanūn,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-04
_aConstitutional courts
_zThailand.
880 2 _6710-05
_aThailand.
_bSamnakngān Sānratthammanūn.
942 _2lcc
_cGB
_010
997 _aKD
_dKD
_iKD, WU
_gV