000 01480nam a2200337Ia 4500
999 _c642951
_d642951
001 ocn903993000
003 OCoLC
005 20220129044116.0
007 ta
008 150225s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786162103223
020 _a6162103226
035 _a(OCoLC)903993000
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aJF1358
_b.บ732 2557
100 0 _6880-01
_aบุญทัน ดอกไธสง.
_935160
245 1 0 _6880-02
_aรัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020 /
_cบุญทัน ดอกไธสง.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bปัญญาชน,
_c2557 [2014]
300 _a377 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
610 0 4 _6880-05
_aประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
_9557478
650 4 _6880-04
_aการบริหารรัฐกิจ.
_91665
880 0 _6100-01
_aBunthan Dō̜kthaisong.
880 1 0 _6245-02
_aRatthaprasāsanasāt chư̄amyōng AEC kāo sū khwāmmangkhang 2020 /
_cBunthan Dō̜kthaisong.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bPanyāchon,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-04
_aPublic administration.
880 2 4 _6610-05
_aAsean Economic Community.
942 _2lcc
_cGB
_08
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aYU
_dYU
_jYU
_gV, RU
_iRU