000 02287cam a2200361Ia 4500
999 _c643070
_d643070
001 ocn904075121
003 OCoLC
005 20200226094614.0
007 ta
008 150227s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)904075121
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT2760.ก312552ก4
_b2557
110 1 _6880-01
_aไทย.
240 1 0 _6880-02
_aกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
245 1 0 _6880-03
_aพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 (ฉบับอ้างอิง) /
_cกองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง ; [ผู้จัดทำ ฉันทนา ไกรสถิตย์].
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-05
_a[กรุงเทพฯ] :
_bฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
_c2557 [2014]
300 _a48 หน้า.
650 4 _6880-06
_aผู้ตรวจการของรัฐสภา
_zไทย.
_9350714
700 0 _6880-07
_aฉันทนา ไกรสถิตย์,
_9366627
_d2513-
710 2 _6880-08
_aสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
_bกองกฎหมายไทย.
_9706171
880 1 _6110-01
_aThailand.
880 1 0 _6240-02
_aLaws, statutes, etc.
880 1 0 _6245-03
_aPhrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn wādūai Phūtrūatkān Phǣndin Phō̜.Sō̜. 2552 (chabap ʻāngʻing) /
_cKǭng Kotmāi Thai, Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā rīaprīang ; [phūčhattham Chanthanā Kraisathit].
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-05
_a[Krung Thēp...] :
_bFāi Phalit ʻĒkkasān, Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-06
_aOmbudspersons
_zThailand.
880 0 _6700-07
_aChanthanā Kraisathit,
_d1970-
880 1 _6710-08
_aThailand.
_bSamnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā.
_bKǭng Kotmāi Thai.
942 _2lcc
_cREF
997 _aPR
_dPR
_jPR
_iWU