000 03887cam a2200421Ia 4500
001 ocn904575365
003 OCoLC
005 20210421161142.0
007 ta
008 150310s2012 th 000 0 tha d
020 _a9789747943870
020 _a9747943875
035 _a(OCoLC)904575365
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
_dTULIB
050 _aKPT2764.ก28
_b2555ก
110 1 _9357442
_aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
_6880-01
245 1 0 _6880-03
_aพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อม :
_bระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ; พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ; ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ; คำแนะนำของสำนักงานศาลปกครอง.
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง,
_c2555 [2012]
300 _a261 หน้า.
650 4 _6880-06
_aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _6880-07
_aวิธีพิจารณาคดีปกครอง
_zไทย.
_9213562
710 2 _6880-08
_aมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.
_9535099
740 0 _6880-09
_aระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ...
740 0 _6880-10
_aพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครอง ...
880 1 _6110-01
_aThailand.
880 0 0 _6240-02
_aLaws, statutes, etc.
880 1 0 _6245-03
_aPhrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 phrō̜m :
_bRabīap khō̜ng thī prachum yai tulākān nai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut wādūai withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2543 ; Phrarātchakritsadīkā khā tō̜pthǣn phayānbukkhon læ phayān phūchīeochān khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2544 ; Rabīap læ prakāt thī ʻō̜k tām Phrarātchabanyat Čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ Withī Phičhāranā Khadī Pokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2542 ; Kham nænam khō̜ng Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng.
880 _6250-04
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bMūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng,
_c2555 [2012]
880 4 _6650-06
_aAdministrative courts
_zThailand.
880 4 _6650-07
_aAdministrative procedure
_zThailand.
880 2 _6710-08
_aMūnnithi Wičhai læ Phatthanā Krabūankān Yuttitham thāng Pokkhrō̜ng.
880 0 _6740-09
_aRabīap thī prachum yai tulākān nai Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut ...
880 0 _6740-10
_aPhrarātchakritsadīkā khā tō̜pthǣn phayānbukkhon læ phayān phūchīeochān khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng ...
942 _2lcc
_cREF
997 _aPR
_dPR
_jPR
_iSS
999 _c643533
_d643533