000 02861nam a2200397Ia 4500
999 _c644074
_d644074
001 ocn905077791
003 OCoLC
005 20200617104813.0
007 ta
008 150318s2014 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)905077791
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
050 _aLG395.ก233
_bศ74 2557
100 0 _6880-01
_aศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
_9407680
245 1 0 _6880-02
_aการศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (สำหรับผู้บริหาร) ระดับบัณฑิตศึกษา :
_bการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A study of revising a graduate program in politics (for executive) /
_cโดย ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
246 1 1 _aStudy of revising a graduate program in politics (for executive)
260 _6880-03
_a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.],
_c[2557?] [2014?]
300 _aก-ง, 78 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
500 _aงานวิจัยฉบับนี้เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
610 2 4 _6880-04
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะรัฐศาสตร์
_xหลักสูตร.
_934139
690 _aงานวิจัย/Research
700 0 _6880-05
_aวสันต์ เหลืองประภัสร์.
_9441189
700 0 _6880-06
_aอรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
_9642121
710 2 _aProyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia)
_bคณะรัฐศาสตร์.
_6880-07
880 0 _6100-01
_aSupphasawat Chatchawān.
880 1 0 _6245-02
_aKānsưksā sākhā wichā kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng (samrap phūbō̜rihān) radap bandit sưksā :
_bkānsưksā phư̄a phatthanā læ prapprung laksūt : rāingān wičhai chabap sombūn = A study of revising a graduate program in politics (for executive) /
_cdōi Supphasawat Chatchawān, Wasan Lư̄angpraphat læ ʻAtthasit Phānkǣo.
880 _6260-03
_a[Mō̜. Pō̜. Thō̜. :
_bMō̜. Pō̜. Phō̜.],
_c[2557?] [2014?]
880 2 4 _6610-04
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Ratthasāt
_xCurricula.
880 0 _6700-05
_aWasan Lư̄angpraphat.
880 0 _6700-06
_aʻAtthasit Phānkǣo.
880 2 _6710-07
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Ratthasāt.
942 _2lcc
_cGB
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aSU
_gV
_iWU