000 02517cam a2200457Ma 4500
999 _c644381
_d644381
001 ocn860795240
003 OCoLC
005 20220309070653.0
007 ta
008 150324r20102004th a 000 0 tha d
020 _a9786167150024
020 _a6167150028
035 _a(OCoLC)860795240
050 _aHM856
_b.ด945 2553
100 1 _9447841
_aไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม.
_6880-01
245 1 0 _6880-02
_aปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ /
_cโดย Jared Diamond ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, แปล.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bโครงการจัดพิมพ์คบไฟ,
_c2553 [2010]
300 _a632 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aแปลจาก: Guns, germs and steel : the fates of human societies. 1997.
500 _aพิมพ์ซ้ำกับฉบับบพิมพ์ครั้งแรก 2547.
500 _aหนังสือรางวัลพูลิตเซอร์ ประจำปี 1998.
650 4 _6880-05
_aวิวัฒนาการของสังคม.
_9458565
650 4 _6880-06
_aอารยธรรม
_xประวัติ.
_950617
650 4 _6880-07
_aมนุษย์
_xผลกระทบของสิ่งแวดล้อม.
_921113
650 4 _6880-08
_aการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม.
_9458566
700 0 _6880-09
_aอรวรรณ นาวายุทธ,
_d2504-
_998675
740 0 _aGuns, germs and steel : the fates of human societies
880 1 _6100-01
_aDiamond, Jared M.
880 1 0 _6245-02
_aPư̄n chư̄arōk læ Lekkla kap chatā kam khō̜ng sangkhom manut /
_cdōi Jared Diamond ; ʻŌ̜rawan Khūhačharœ̄n Nāwāyut, plǣ.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bKhrōngkān Čhat Phim Khopfai,
_c2553 [2010]
880 4 _6650-05
_aSocial evolution.
880 4 _6650-06
_aCivilization
_xHistory.
880 4 _6650-07
_aHuman beings
_xEffect of environment on.
880 4 _6650-08
_aCulture diffusion.
880 0 _6700-09
_aʻŌ̜rawan Khūhačharœ̄n Nāwāyut,
_d1961-
942 _2lcc
_cGB
_012
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aST
_dST
_iVB