000 01879nam a2200313Ia 4500
999 _c647335
_d647335
001 ocn910074492
003 TULIB
005 20200602183400.0
007 ta
008 150525s2015 th 000 0 tha d
035 _a(OCoLC)910074492
050 _aKPT3544
_b2558
110 1 _9357442
_aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
245 0 0 _6880-01
_aประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2558 /
_cคณะผู้จัดทำ ฝ่ายวิชาการภาษี กิตติยา อาภากุลอนุ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด,
_c2558 [2015]
300 _a1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ)
650 4 _6880-03
_aรัษฎากร
_zไทย.
_99465
650 4 _6880-04
_aภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_937062
700 0 _6880-05
_aกิตติยา อาภากุลอนุ.
_9715495
700 0 _6880-06
_aทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.
_9548487
880 0 0 _6245-01
_aPramūan ratsadākō̜n chabap sombūn pī 2558 /
_ckhana phūčhattham Fāi Wichākān Phāsī, Kittiyā ʻĀphākunʻanu, Thipsukhon Wongmư̄ang.
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Samnak Phatthanākānbō̜rihān Thammaniti Čhamkat,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-03
_aRevenue
_zThailand.
880 4 _6650-04
_aTaxation
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 0 _6700-05
_aKittiyā ʻĀphākunʻanu.
880 0 _6700-06
_aThipsukhon Wongmư̄ang.
942 _2lcc
_cREF
997 _aKD
_gV