000 02647nam a2200373Ia 4500
999 _c647531
_d647531
001 ocn910151560
003 TULIB
005 20210201121143.0
007 ta
008 150527s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786169221708
020 _a6169221704
035 _a(OCoLC)910151560
050 _aKPT3100
_b.ป36 2557
245 0 0 _6880-01
_aปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข :
_bร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) /
_cโดย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ; บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aนนทบุรี :
_bสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
_c2557 [2014]
300 _a144 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
650 4 _6880-04
_aบริการทางการแพทย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9428909
650 4 _6880-05
_aการคุ้มครองผู้บริโภค
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_988504
700 0 _6880-06
_aสุนี ไชยรส,
_9452476
_d2497-
700 0 _6880-07
_aลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์,
_9368033
_d2500-
710 2 _6880-08
_aคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
_9585159
880 0 0 _6245-01
_aPatirūp rabop kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānrap bō̜rikān sāthāranasuk :
_brāng kotmāi chabap Khana Kammakān Patirūp Kotmāi (Khō̜. Pō̜. Kō̜.) /
_cdōi Khana Kammakān Patirūp Kotmāi ; bannāthikān Sunī Chairot, Latdāwan Tantiwitthayāphithak.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aNonthaburī :
_bSamnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi,
_c2557 [2014]
880 4 _6650-04
_aHealth services
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 4 _6650-05
_aConsumer protection
_xLaw and legislation
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aSunī Chairot.
880 0 _6700-07
_aLatdāwan Tantiwitthayāphithak.
880 1 _6710-08
_aThailand.
_bKhana Kammakān Patirūp Kotmāi.
942 _2lcc
_cGB
_05
997 _aKD
_gV
_iWU