000 01887nam a2200361Ia 4500
999 _c648078
_d648078
001 ocn911050015
003 OCoLC
005 20210220130946.0
007 ta
008 150616s2014 th 000 0 tha d
020 _a9786163141460
020 _a6163141466
035 _a(OCoLC)911050015
050 _aKPT789
_b.พ949 2557
100 0 _6880-01
_aไพโรจน์ กัมพูสิริ,
_d2493-
_984659
245 1 0 _6880-02
_aผู้จัดการมรดก /
_cไพโรจน์ กัมพูสิริ.
250 _6880-03
_aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2557 [2014]
300 _a10, 120 หน้า.
490 1 _6880-05
_aธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ;
_vลำดับที่ 8
650 4 _6880-06
_aผู้จัดการมรดก
_zไทย.
_997922
830 0 _6880-07
_aธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย ;
_vลำดับที่ 8.
880 0 _6100-01
_aPhairōt Kamphūsiri,
_d1950-
880 1 0 _6245-02
_aPhūčhatkān mō̜radok /
_cPhairōt Kamphūsiri.
880 _6250-03
_aChabap phim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakphim mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2557 [2014]
880 1 _6490-05
_aThammasāttrā sœ̄m 'āwut thāng panyā sū sangkhom Thai ;
_vLamdap thī 8
880 4 _6650-06
_aExecutors and administrators
_zThailand.
880 0 _6830-07
_aThammasāttrā sœ̄m 'āwut thāng panyā sū sangkhom Thai ;
_vLamdap thī 8
942 _2lcc
_cGB
_026
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
_gV, JJ
_iNS