000 02146nam a2200373Ia 4500
999 _c651954
_d651954
001 ocn920371028
003 OCoLC
005 20200911072302.0
007 ta
008 150907s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786163943187
020 _a616394318X
035 _a(OCoLC)920371028
040 _aTULIB
_cTULIB
050 _aKPT110.อ72
_bห84 2558 ล. 2
245 0 0 _6880-01
_aหลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน.
_nเล่ม 2,
_pบทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ /
_c[บรรณาธิการ มณฑินี มงคลนาวิน].
246 1 _6880-02
_aบทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),
_c2558 [2015]
300 _a124 หน้า :
_bภาพประกอบ.
600 0 4 _6880-05
_aอุกฤษ มงคลนาวิน,
_d2476-
_965750
650 4 _6880-06
_aนักกฎหมาย
_zไทย
_9391037
700 0 _6880-07
_aมณฑินี มงคลนาวิน,
_9388773
_cท่านผู้หญิง.
880 0 0 _6245-01
_aLāklāi nǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin.
_nlem 2,
_pbotbāt khō̜ng nak nitisāt nai kānphatthanā prathēt /
_c[bannāthikān Thānphūying Monthinī Mongkhonnāwin].
880 1 _6246-02
_aBotbāt khō̜ng nak nitisāt nai kānphatthanā prathēt
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon),
_c2558 [2015]
880 0 4 _6600-05
_anǣokhit ʻUkrit Mongkhonnāwin,
_d1933-
880 4 _6650-06
_aLawyers
_zThailand.
880 0 _6700-07
_aMonthinī Mongkhonnāwin.
942 _2lcc
_cGB
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
_gV
_iWU