000 02225cam a2200361Ma 4500
999 _c653859
_d653859
001 ocn921150922
003 OCoLC
005 20201006093418.0
007 ta
008 151014s2014 th a 000 0 tha d
020 _a9786163487858
020 _a6163487850
035 _a(OCoLC)921150922
050 _aBQ1173.ท95
_bค94 2557
245 0 0 _6880-02
_aอรรถกถาบาลีอักษรธรรมล้านนา ฉบับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ /
_cโครงการปริวรรตและจัดพิมพ์โดย พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ธนาเพรส-แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด,
_c2557 [2014]
300 _a48 เล่ม.
500 _aโครงการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีล้านนา โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่.
500 _aมีเนื้อหาเป็นภาษาล้านนา.
630 0 4 _9314904
_aพระไตรปิฎก.
_6880-05
700 0 _9352807
_aพระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล),
_d2466-
710 2 _aโครงการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีล้านนา.
_9732549
880 1 0 _6245-01
_aʻAtthakathā bālī ʻaksō̜n tham lānnā chabap khana song čhangwat Chīang Mai /
_cKhrōngkān Pariwat læ čhat phim dōi Phra Thammangkhlāčhān Wi.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bBō̜risat Thanā Phrēt-ʻǢkthīp Phrin Čhamkat,
_c2557 [2014]
880 0 4 _6630-04
_aTripitaka.
880 0 _6700-05
_aPhra Thammangkhlāčhān (Thō̜ng Sirimangkhalō),
_d2466-
880 2 _6710-06
_aKhrōngkān Pariwat Khamphī ʻAtthakathā Phāsā Bālī Lānnā.
942 _2lcc
_cREF
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aST
_gV
_iNS