000 01680cam a2200337Ia 4500
999 _c656202
_d656202
001 ocn930685092
003 OCoLC
005 20200512133322.0
007 ta
008 151201s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786163826947
020 _a6163826949
035 _a(OCoLC)930685092
060 _aW44.JT3
_b.ส45 2558
100 0 _6880-01
_aสมศักดิ์ โล่ห์เลขา,
_d2485-
_9251199
245 1 0 _6880-02
_aทำไมแพทย์จึงถูกลงโทษ --บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา /
_cโดย สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-04
_aนนทบุรี :
_bแพทยสภา,
_c2558 [2015]
300 _a167 หน้า.
650 4 _6880-05
_aแพทย์
_xการปฏิบัติโดยมิชอบ
_zไทย.
_9508768
650 4 _6880-06
_aบริการทางการแพทย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9428909
880 0 _6100-01
_aSomsak Lōlēkhā,
_d1942-
880 1 0 _6245-02
_aThammai phǣt čhưng thūk longthōt -- botrīan čhāk khadī čhariyatham Phǣtthaya saphā /
_cdōi Čhitrưdī Wīrawēt.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-04
_aNonthaburī :
_bPhǣtthaya saphā,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aPhysicians
_xMalpractice
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aHealth services
_xLaw and legislation
_zThailand.
942 _2nlm
_cGB
_012
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gV
_iNS