000 03663cam a2200433Ia 4500
001 ocn931000264
003 OCoLC
005 20210901085451.0
007 ta
008 151221s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786167213422
020 _a6167213429
035 _a(OCoLC)931000264
050 _aKPT843
_b.ส673 2558
245 0 0 _6880-01
_aสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ /
_c[คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ;ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2558 [2015]
300 _a27 หน้า.
490 1 _6880-04
_aหนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
650 4 _6880-06
_aสิทธิส่วนบุคคล
_9261123
_zไทย.
650 4 _aทรงผม
_9737460
_zไทย.
650 4 _6880-07
_aเสื้อผ้าและการแต่งกาย
_9309705
_zไทย.
700 0 _6880-08
_aกชามาศ ฐาปนโสภณ.
_9736011
710 2 _6880-09
_aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
_9373684
710 2 _6880-10
_aคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.
_9765183
830 0 _6880-11
_aหนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.
_9737317
880 0 0 _6245-01
_aSitthi læ sērīphāp sūan bukkhon kō̜ranī hen wā rabīap Samnak Nāyokratthamontrī rư̄ang kānwaiphom læ kāntǣngkāi khō̜ng khārātchakān lūkčhāng læ phū thī thamngān nai ratwisāhakit Phō̜.Sō̜. 2516 litrō̜n sitthi tām ratthammanūn /
_c[Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham] ;phūčhattham Kachāmāt Thāpanasōphon.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt,
_c2558 [2015]
880 1 _6490-04
_aNangsư̄ chut sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pentham
880 0 _6700-08
_aKachāmāt Thāpanasōphon.
880 2 _6710-09
_aSamnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt.
880 2 _6710-10
_aKhana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham.
880 0 _6830-11
_aNangsư̄ chut sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pentham.
942 _2lcc
_cGB
_07
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_kST
_gV
999 _c657092
_d657092