000 03565cam a2200421Ia 4500
001 ocn930683317
003 OCoLC
005 20170420101854.0
007 ta
008 151221s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9786167213453
020 _a6167213453
035 _a(OCoLC)930683317
050 _aKPT2460
_b.ส6282 2558
245 0 0 _6880-01
_aสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน /
_c[คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ;ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.
250 _6880-02
_aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _6880-03
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2558 [2015]
300 _a107 หน้า.
490 1 _6880-04
_aหนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
650 4 _aนักโทษ
_9365959
_xสิทธิพลเมือง
_zไทย.
650 4 _aการสอบสวนของตำรวจ
_9383426
_zไทย.
700 0 _6880-07
_aกชามาศ ฐาปนโสภณ.
_9736011
710 2 _6880-08
_aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
_9373684
710 2 _6710-09
_aคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.
_9765183
830 0 _6880-09
_aหนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.
_9737317
880 0 0 _6245-01
_aSitthi nai krabūankān yuttitham læ sitthi khō̜ng bukkhon nai kīattiyot læ chư̄sīang kō̜ranī kānnamtūa phū tō̜nghā nai khadī ʻāyā pai namchī thī kœ̄thēt prakō̜p khamrap sāraphāp læ kānthalǣng khāo tō̜ sư̄mūanchon /
_c[Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham] ;phūčhattham Kachāmāt Thāpanasōphon.
880 _6250-02
_aPhim khrang thī 1.
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt,
_c2558 [2015]
880 1 _6490-04
_aNangsư̄ chut sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pentham
880 0 _6700-07
_aKachāmāt Thāpanasōphon.
880 2 _6710-08
_aSamnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt.
880 2 _6710-09
_aKhana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham.
880 0 _6830-10
_aNangsư̄ chut sitthi manutsayachon dān kotmāi læ kānpatibat thī mai pentham.
942 _2lcc
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aJJ
_kST
_gV
999 _c657123
_d657123