000 01684nam a2200313Ia 4500
001 ocn933606177
003 OCoLC
005 20210422143302.0
008 160104s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786162693861
020 _a6162693864
035 _a(OCoLC)933606177
050 _aKPT2064.52557.ก6
_b2558
110 1 _6880-01
_aไทย.
_9707192
_tรัฐธรรมนูญ (2557)
245 1 0 _6880-03
_aรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 :
_bแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 /
_cรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2558 [2015]
300 _a56 หน้า.
650 4 _6880-05
_aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_93959
700 0 _6880-06
_aธีระพล อรุณะกสิกร.
_939435
880 1 _6110-01
_aThailand.
880 1 0 _6240-02
_aConstitutions (2014)
880 1 0 _6245-03
_aRatthammanūn hǣng Rātchaʻanāčhak Thai (chabap chūakhrāo) Phutthasakkarāt 2557 :
_bkǣkhai phœ̄mtœ̄m ( chabap thī 1)Phutthasakkarāt 2558 /
_crūaprūam dōi Thīraphon ʻArunakasikō̜n ...[læ khonʻư̄n ʻư̄n].
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bWinyūchon,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aConstitutions
_zThailand.
880 0 _6700-06
_aThīraphon ʻArunakasikō̜n.
942 _2lcc
_cREF
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aIM
_gV
_iWU
999 _c657828
_d657828