000 02234nam a2200325Ia 4500
999 _c658384
_d658384
001 ocn934580218
003 OCoLC
005 20201216203020.0
007 ta
008 160113s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786167242613
020 _a6167242615
035 _a(OCoLC)934580218
050 _aKPT4657
_b.ส456 2558
100 0 _6880-01
_aสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
_9366394
245 1 0 _6880-02
_aการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปรับปรุงใหม่ตาม ป. วิ. อาญา แก้ไขล่าสุด ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2548 /
_cโดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
246 1 4 _6880-03
_aการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย อุทธรณ์คำสั่งการประกันตัว
250 _6880-04
_aพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _6880-05
_aกรุงเทพฯ :
_bจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร,
_c2558 [2015]
300 _a453 หน้า.
650 4 _6880-06
_aประกันตัว (ผู้ต้องหา)
_988577
880 0 _6100-01
_aSomsak ʻĪamphlapyai.
880 1 0 _6245-02
_aKānprakantūa phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i prapprung mai tām Pō̜. Wi. ʻāyā kǣkhai lāsut khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā læ rabīap rātchakān fāi tulākān sān yuttitham Phō̜.Sō̜. 2548 /
_cdōi Somsak ʻĪamphlapyai.
880 1 4 _6246-03
_aKānprakantūa phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i ʻutthō̜n khamsang kānprakantūa
880 _6250-04
_aphim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m].
880 _6260-05
_aKrung Thēp... :
_bčhat čhamnāi dōi Samnakphim Banditʻaksō̜n,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-06
_aBail.
942 _2lcc
_cGB
_011
997 _aWU
_gV
_kPR
_iRP