000 02955nam a2200397Ia 4500
001 ocn934587289
003 OCoLC
005 20160118105746.0
007 ta
008 160113s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786163990235
020 _a6163990234
035 _a(OCoLC)934587289
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
090 _aDOC 2015 658387
245 0 0 _6880-01
_aวาระปฏิรูปพิเศษ 12 :
_bแนวทางการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล /
_cคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.
246 1 4 _6880-02
_aสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 12 :
_bแนวทางการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
246 1 0 _6880-03
_aแนวทางการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน,
_c2558 [2015]
300 _a22 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _6880-05
_aประกันพืชผล
_zไทย.
_984978
710 2 _6880-06
_aสภาปฏิรูปแห่งชาติ.
_bคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง.
_9739413
710 2 _6880-07
_aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
_9125334
880 0 0 _6245-01
_aWāra patirūp phisēt 12 :
_bNǣothāng kanpatirūp kānprakanphai phư̄t phon /
_cKhana Kammāthikān Patirūp Sētthakit Kānngœ̄n læ Kānkhlang Saphā Patirūp hǣng Chāt ; čhattham dōi Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n patibat nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Patirūp hǣng Chāt.
880 1 4 _6246-02
_aSaphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp phisēt 12 :
_bNǣothāng kanpatirūp kānprakanphai phư̄t phon
880 1 0 _6246-03
_aNǣothāng kanpatirūp kānprakanphai phư̄t phon
880 _6260-04
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aCrop insurance
_zThailand.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bSaphā Patirūp hǣng Chāt.
_bKhana Kammāthikān Patirūp Sētthakit Kānngœ̄n læ Kānkhlang .
880 1 _6710-07
_aThailand.
_bSamnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n.
880 _6300-00
942 _2local
_cDOC
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aYU
_gV
999 _c658387
_d658387