000 03913nam a2200769Ia 4500
999 _c658752
_d658752
001 ocn935289912
003 OCoLC
005 20211112135617.0
007 ta
008 160120s2015 th 000 0 tha d
020 _a9789747725971
020 _a9747725975
035 _a(OCoLC)935289912
050 _aK3150
_b.ร54 2558 ล. 13
245 0 0 _6880-01
_aรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.
_nเล่ม 13 /
_cบรรณาธิการ นันทวัฒน์ บรมานันท์.
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
_c2558 [2015]
300 _avii, 378 หน้า.
650 4 _6880-03
_aกฎหมายมหาชน.
_941574
650 4 _6880-04
_aศาลรัฐธรรมนูญ.
_9388895
700 0 _6880-05
_aนันทวัฒน์ บรมานันท์.
_932537
700 0 _6880-06
_aวรรณา สุพรรณธะริดา.
_9636843
700 0 _6880-07
_aวรรณภา ติระสังขะ.
_9708207
700 1 _6880-08
_aชำนาญ จันทร์เรือง.
_9304547
700 0 _6880-09
_aปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์.
_9708213
700 0 _6880-10
_aปีดิเทพ อยู่ยืนยง.
_9708209
700 0 _6880-11
_aทิพย์ศริน ภัคธนกุล.
_9708220
700 0 _6880-12
_aทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์.
_9708219
700 0 _6880-13
_aศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์.
_9739910
700 0 _6880-14
_aปกรณ์ นิลประพันธ์.
_9389082
700 0 _6880-15
_aวรรธน์มน สุกใส.
_9739915
700 0 _6880-16
_aปิยะวรรณ ซอน.
_9739916
700 0 _6880-17
_aไกรพล อรัญรัตน์.
_9708218
700 0 _6880-18
_aพัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์.
_9739917
700 0 _6880-19
_aณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์.
_9708210
700 0 _6880-20
_aเทียนเงิน อุตระชัย.
_9739918
700 0 _6880-21
_aสรัล มารู.
_9739920
700 0 _6880-22
_aเลิศศักดิ์ ต้นโต.
_9739921
700 0 _6880-23
_aสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม.
_9708214
710 2 _6880-24
_aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
_9306871
880 0 0 _6245-01
_aRūam botkhwām kotmāi mahāchon čhāk wepsai www.pub-law.net.
_nlēm 13 /
_cbannāthikān Nantawat Bō̜ramānan.
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Sānratthammanūn,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-03
_aPublic law.
880 4 _6650-04
_aConstitutional courts.
880 0 _6700-05
_aNantawat Bō̜ramānan.
880 0 _6700-06
_aWannā Suphantharidā.
880 0 _6700-07
_aWannaphā Tirasangkha.
880 0 _6700-08
_aChamnān Čhanrư̄ang.
880 0 _6700-09
_aPālīrat Sīwannaphrưk.
880 0 _6700-10
_aPīdithēp Yūyư̄nyong.
880 0 _6700-11
_aThipsarin Phakthanakun.
880 0 _6700-12
_aThotsaphon Chīeochānpraphan.
880 0 _6700-13
_aSuppawat Singsuwong.
880 0 _6700-14
_aPakō̜n Ninpraphan.
880 0 _6700-15
_aWatthamon Suksai.
880 0 _6700-16
_aPiyawan Sō̜n.
880 0 _6700-17
_aKraiphon ʻAranrat.
880 0 _6700-18
_aPhatphong ʻAmō̜nwat.
880 0 _6700-19
_aNarongrit Phetrit.
880 0 _6700-20
_aThīanngœ̄n ʻUtrachai.
880 0 _6700-21
_aSarun Mārū.
880 0 _6700-22
_aLœ̄tsak Tontō.
880 0 _6700-23
_aSuwanchai Sǣngsukʻīam.
880 2 _6710-24
_aSamnakngān Sānratthammanūn.
942 _2lcc
_cGB
_013
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
997 _aVB
_gV
_iRP