000 03812nam a2200361Ia 4500
001 ocn936410035
003 OCoLC
005 20220124152024.0
008 160203s2015 th 000 0 tha d
020 _a9786162693953
020 _a6162693953
035 _a(OCoLC)936410035
050 _aKPT504
_b.จ65 2558
100 0 _aจำปี โสตถิพันธุ์.
_6880-01
_9159103
245 1 0 _6880-02
_aคำอธิบายนิติกรรม-สัญญา /
_cศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
246 1 4 _aคำอธิบายนิติกรรม-สัญญา :
_bพร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.
260 _6880-04
_aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2558 [2015]
300 _a639 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำยนิติกรรม -- ความหมายลักษณะและองค์ประกอบของนิติกรรม -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์ -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ -- องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา, ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม -- ความเป็นผลทางนิติกรรม -- ระยะเวลา-อายุความ -- สัญญา -- ประเภทของสัญญา -- การเกิดสัญญา -- ความสมบูรณ์ของสัญญา -- ผลของสัญญา -- การตีความสัญญา -- มัดจำ-เบี้ยปรับ -- ความระงับของสัญญา -- สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล -- การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 -- การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 -- การร่างสัญญา -- สัญญาในกฎหมายคดีระหว่างประเทศแผนกบุคคล.
650 4 _6880-05
_aนิติกรรม
_zไทย.
_936563
650 4 _6880-06
_aสัญญา
_zไทย.
_995826
880 0 _6100-01
_aČhampī Sōtthiphan.
880 1 0 _6245-02
_aKhamʻathibāi nitikam-sanyā /
_cSanankō̜n Sōtthiphan.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 19, kǣkhai phœ̄mtœ̄m.
880 _6260-04
_aKrung Thēp ... :
_bWinyūchon,
_c2558 [2015]
880 4 _6650-05
_aJuristic acts
_zThailand.
880 4 _6650-06
_aContracts
_zThailand.
942 _2lcc
_cGB
_0148
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
_gV
999 _c659501
_d659501