000 01705cam a2200313Ia 4500
999 _c662661
_d662661
001 ocn937516105
003 OCoLC
005 20210603042554.0
007 ta
008 160331s2015 th a 000 0 tha d
020 _a9789744498847
020 _a9744498846
035 _a(OCoLC)937516105
050 _aKPT2090
_b.ส64 2558
245 0 0 _6880-01
_aสาระดี ๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป /
_cคณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].
260 _6880-02
_aกรุงเทพฯ :
_bสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
_c2558 [2015]
300 _a244 หน้า.
650 4 _aรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_93959
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
700 0 _6880-05
_aถวิลวดี บุรีกุล.
_9384901
710 2 _6880-06
_aสถาบันพระปกเกล้า.
_9398687
_bสำนักวิจัยและพัฒนา.
880 0 0 _6245-01
_aSāra dī dī thī prachāchon khūanrū nai rāng ratthammanūn chabap patirūp /
_ckhana phūčhattham Thawinwadī Burīkun ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].
880 _6260-02
_aKrung Thēp... :
_bSamnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phra Pokklao,
_c2558 [2015]
880 0 _6700-05
_aThawinwadī Burīkun.
880 2 _6710-06
_aSathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā.
942 _2lcc
_cGB
_04
948 _hHELD BY TULIB - 1 OTHER HOLDINGS
997 _aJJ
_gV
_iWU