000 01947nam a2200349Ia 4500
999 _c663726
_d663726
001 ocn947286218
003 OCoLC
005 20200902160708.0
007 ta
008 160425s2016 th 000 0 tha d
020 _a9789744668684
020 _a9744668687
035 _a(OCoLC)947286218
050 _aKPT770
_b.พ949 2559
100 0 _6880-01
_aไพโรจน์ กัมพูสิริ,
_d2493-
_984659
245 1 0 _6880-02
_aหลักกฎหมายมรดก /
_cไพโรจน์ กัมพูสิริ.
250 _6880-03
_aพิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
260 _6880-04
_a[กรุงเทพฯ] :
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2559 [2016]
300 _a261 หน้า.
650 4 _6880-05
_aมรดกและการรับมรดก
_zไทย.
_9294853
710 2 _6880-06
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะนิติศาสตร์.
_bโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.
_9670263
880 0 _6100-01
_aPhairōt Kamphūsiri,
_d1950-
880 1 0 _6245-02
_aLak kotmāi mǭradok /
_cPhairōt Kamphūsiri.
880 _6250-03
_aPhim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m)
880 _6260-04
_a[Krung Thēp...] :
_bKhrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt,
_c2559 [2016]
880 4 _6650-05
_aInheritance and succession
_zThailand.
880 2 _6710-06
_aMahāwitthayālai Thammasāt.
_bKhana Nitisāt.
_bKhrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n.
942 _2lcc
_cGB
_0113
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aIM
_gV