000 02820nam a2200421Ia 4500
001 ocn959601260
003 OCoLC
005 20200205180312.0
007 ta
008 160930s2009 th 000 0 tha d
020 _a9789744036629
020 _a9744036621
035 _a(OCoLC)959601260
040 _aTULIB
_btha
_cTULIB
090 _aDOC 2009 670957
245 0 0 _6880-01
_aการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ =
_bGood agricultural practices for broiler farm /
_c[คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].
246 1 1 _aGood agricultural practices for broiler farm
246 1 3 _aThai agricultural standard :
_bTAS 6901-2009
246 1 3 _6880-02
_aมาตรฐานสินค้าเกษตร :
_bมกษ. 6901-2552
260 _6880-03
_aกุรงเทพฯ :
_bสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
_c2552 [2009]
300 _a3, 17 หน้า.
500 _aประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 187 ง วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2552.
650 4 _6880-04
_aไก่กระทง
_xโรงเรือน
_xมาตรฐาน
_zไทย.
_9757492
710 2 _6880-05
_aคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.
_9674414
710 2 _6880-06
_aสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
_9447593
880 0 0 _6245-01
_aKānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap fām kai nư̄a =
_bGood agricultural practices for broiler farm /
_c[Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt].
880 1 3 _6246-02
_aMāttrathān Sinkhā Kasēt :
_bMō̜Kō̜Sō̜. 6901-2552
880 _6260-03
_aKrung Thēp... :
_bSamnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n,
_c2552 [2009]
880 4 _6650-04
_aBroilers (Chickens)
_xHousing
_xStandards
_zThailand.
880 2 _6710-05
_aKhana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt.
880 1 _6710-06
_aThailand.
_bSamnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt.
880 _6300-00
880 _6500-00
942 _2local
_cDOC
_01
948 _hHELD BY TULIB - 0 OTHER HOLDINGS
994 _aZ0
_bTULIB
997 _aYU
_gV
999 _c670957
_d670957